ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
Το «Κέντρο της Γης» δέχεται καθημερινά προγραμματισμένες επισκέψεις σχολείων και σχολών απ’ όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης.
Η παιδαγωγική ομάδα της «Οργάνωσης Γη» εφαρμόζει τις αρχές της μη τυπικής εκπαίδευσης (Informal Education). Ακολουθώντας τη διδακτέα ύλη κάθε τάξης ή έτους, σχεδιάζει και υλοποιεί ειδικά εκπαιδευτικά προγράμματα και βιωματικά εργαστήρια με στόχο την ανάπτυξη της περιβαλλοντικής συνείδησης και της κοινωνικής νοημοσύνης των συμμετεχόντων.

Κάθε πρόγραμμα βασίζεται:

  • Στην Επιστημονική Τεκμηρίωση που διαθέτει η «Οργάνωση Γη».
  • Στην καλλιέργεια της Οικολογικής συνείδησης μέσα από την συστηματική παρατήρηση αληθινών παραδειγμάτων.
  • Στη θεωρία της Πολλαπλής Νοημοσύνης, η οποία προσεγγίζει τη εκπαίδευση ολιστικά παρέχοντας την ευκαιρία στον συμμετέχοντα να αφομοιώσει την προσκτηθείσα γνώση σφαιρικά, κατανοώντας τον άμεσο αντίκτυπο που έχει στη ζωή του.
  • Στη Βιωματική Μάθηση η οποία επιτρέπει στη γνώση να αναδυθεί αυθόρμητα μέσα από την επεξεργασία των εμπειριών των ίδιων των συμμετεχόντων, ως δρώντων υποκειμένων.